Fork me on GitHub Fork me on GitHub Fork me on GitHub
search
Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden:
Welkom op de site van Wemeco. Door het bezoeken en gebruiken van deze Website aanvaardt u dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen van toepassing zijn, evenals de voorwaarden die elders op deze Website vermeld staan, en worden deze geacht door u te zijn aanvaard. Indien u het NIET eens bent met deze voorwaarden, dan dient u deze Website niet te gebruiken. Als u het niet eens bent met toegevoegde specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze Website, dan dient u het deel van de Website dat daar betrekking op heeft NIET te gebruiken, die Inhoud NIET te gebruiken of die transacties NIET te verrichten. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door Wemeco te allen tijde gewijzigd worden. Gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze Website vermeld zijn. Daarom dient u regelmatig de Gebruiksvoorwaarden vermeld op deze Website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die voor u als gebruiker van deze Website van toepassing zijn. Op andere Wemeco web sites kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Bovendien kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke producten, materialen, diensten of informatie opgenomen op of beschikbaar via deze Website (de "Inhoud") of op transacties verricht via deze Website. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, indien ze afwijken van de inhoud of strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, als vervanging gelden van de voorwaarden zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.
Inhoud
Wemeco gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de sites. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de Website of de onbereikbaarheid van de Website, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de sites gevraagde diensten. In het geval de informatie op de sites onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Wemeco hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Wemeco is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Wemeco behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder verdere mededeling de Inhoud aan te passen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan te wijzigen. Wemeco behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de Website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.
Aan de site gelinkte sites
Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere Internet sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat Wemeco verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Ondanks de doelstelling dat wij zorgen voor links naar voor u interessante sites, zijn noch Wemeco en haar bedrijfsonderdelen, noch haar of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door Wemeco en haar bedrijfsonderdelen. Indien u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere site hebt gekregen, kunt u naar deze site terugkeren door op vorige te klikken, of door het domeinadres van www.wemeco.nl in te toetsen in de adresbalk in uw browser. Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de Inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto's) behoren toe aan Wemeco. Alle rechten met betrekking tot de Inhoud zijn voorbehouden tenzij er een gebruiksrecht met betrekking tot de Inhoud uitdrukkelijk is aangevraagd en verleend. Tenzij anders bepaald mag de Inhoud die op deze Website opgenomen is alleen in onveranderde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden nagemaakt of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de Inhoud, daaronder mede begrepen distributie, duplicering, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wemeco is strikt verboden.
Informatie verzonden door gebruikers
Het staat Wemeco vrij om alle informatie en/of gegevens ("gebruikersgegevens") die door u worden verschaft in dergelijke communicatie, waaronder ideeën, uitvindingen, concepten, technieken, te gebruiken of te kopiëren voor alle mogelijke doeleinden. Dergelijke doeleinden kunnen bestaan uit het bekendmaken van informatie aan derden en/of het ontwikkelen, produceren en/of op de markt brengen van goederen of diensten. Wemeco heeft geen enkele verplichting om vertrouwelijkheid te betrachten met betrekking tot dergelijke gegevens. Hierbij vrijwaart u Wemeco tegen alle gerechtelijke stappen die worden genomen tegen Wemeco, claims die worden ingediend tegen Wemeco en aansprakelijkheidstelling van Wemeco als gevolg van het gebruik en/of de exploitatie van de Gegevens waarmee een inbreuk op de (intellectuele eigendoms-)rechten van enige derde partij wordt gepleegd, of die op enige andere wijze onwettig is jegens een derde partij.
Bescherming persoonsgegevens
Persoonsgegevens die u ons via deze site verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze Privacy Verklaring. Leest u de Privacy verklaring zorgvuldig voordat u ons informatie verstrekt. Indien u een vraag of klacht heeft, dan kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van de "Wemeco" button onder aan deze Website.
Wemeco
Nieuws
Polen
Bedrijfsgegevens
Over Wemeco
Bedrijfsagenda
Vacatures
Voorwaarden
Bewerkingen
Metaalbewerking
Assemblage
Ontwikkeling
Machinepark
Markten/Branches
Markten/Branches
Downloads
Productinfo
Software
Studenten
Links
Wemeco links
Media
Branche links
Polen links
Overige links
Contact
NAW Nederland
Route Nederland
NAW Polen
Route Polen
Website
Wemeco
Login
Privacybeleid
Voorwaarden
Sitemap
Wemeco Nederland B.V.

Lansinkesweg 4
7553 AE Hengelo (Ov)
Nederland

Tel.:  +31 74 250 47 81
Fax:  +31 74 250 47 88

info@wemeco.com

©2000-2022 Wemeco All rights reserved. Designed by Wemeco
Bijgewerkt op: 16:11 2020-06-05 Versie 2.4.131122
Pagina generatie tijd: 0.113