Fork me on GitHub Fork me on GitHub Fork me on GitHub
search
Algemene Handelsvoorwaarden
Hier vindt u de complete handelsvoorwaarden van Wemeco. Uiteraard kunt u ook een gedrukte versie aanvragen. Deze wordt u kosteloos toegestuurd.

De laatste wijziging in de handelsvoorwaarden heeft op 01 juli 2001 plaatsgevonden.
Begrippen
In deze Algemene handelsvoorwaarden wordt verstaan onder: OPDRACHTGEVER: een rechtspersoon of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een koop- of enige andere overeenkomst met Wemeco sluit, een offerte aan Wemeco vraagt of met Wemeco in onderhandeling treedt over het sluiten van een overeenkomst. OPDRACHT: een aan Wemeco gegeven opdracht tot het verrichten van werkzaamheden, al dan niet met bijlevering van materialen en onderdelen, dan wel een bij Wemeco geplaatste order tot het leveren van roerende zaken. SCHADEVERGOEDING: het totaal van vermogens- en vetragingsschade, inclusief renten, kosten, winstderving, en/of andere schaden en nadelen. SCHRIFTELIJK: een per brief of fax verzonden bericht. AANGETEKENDE BRIEF: een per aangetekende post of met PTT-ontvangstbevestiging verzonden brief.
Artikel 1. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen, diensten en overige transacties, van, of verricht door Wemeco, gevestigd te Hengelo.
 2. Indien Wemeco akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door de directie van Wemeco schriftelijk zijn bevestigd. Mocht opdrachtgever algemene inkoop- of andere voorwaarden hanteren, die zijnerzijds van toepassing worden verklaard op met Wemeco gesloten of te sluiten overeenkomsten, dan aanvaardt Wemeco de toepasselijkheid niet, tenzij Wemeco uitdrukkelijk en schriftelijk te kennen heeft gegeven zich daaraan te conformeren. In ieder geval prevaleren de algemene handelsvoorwaarden van Wemeco altijd boven de inhoud van algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
 3. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, geldt als instemming met de toepasselijkheid van deze algemene handelsvoorwaarden.
 4. Wemeco beoogt met deze algemene handelsvoorwaarden niet in strijd te komen met bepalingen van dwingend recht.
Artikel 2. Totstandkoming
 1. Alle offertes, prijscourante, aanbiedingen en dergelijke zijn geheel vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Wemeco het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
 2. De (mondelinge)overeenkomst komt tot stand wanneer Wemeco binnen acht dagen na ontvangst van de opdracht deze schriftelijk bevestigt dan wel met de uitvoering van de opdracht begint, ook indien bij het doen van een aanbieding door Wemeco gebruik is gemaakt ven een tussenpersoon als agent of een vertegenwoordiger.
 3. Alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is meegedeeld.
Artikel 3. Wijzigingen
 1. Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Wemeco en opdrachtgever zijn overeengekomen.
 2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent wijziging van de prijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop van toepassing is het in deze voorwaarden opgenomen artikel betreffende geschillen.
Artikel 4. Levering en tijdstip van levering
 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt de aflevering plaats vanuit een magazijn van Wemeco of vanaf een opslagterrein van Wemeco, in welk geval de kosten verbonden aan laden, lossen, transport en aflevering voor rekening van opdrachtgever zijn. Het risico van aan opdrachtgever verkochte zaken gaat over op opdrachtgever als met het laden van een transportmiddel wordt begonnen.
 2. Wanneer met opdrachtgever is overeengekomen dat de aflevering franco huis opdrachtgever of bij een door opdrachtgever opgegeven werk zal geschieden, zal Wemeco de zaken vervoeren tot aan de plaats waar het transportmiddel middels een behoorlijk berijdbare weg of terrein kan komen. In die gevallen komen de transport- en afleveringskosten voor rekening van Wemeco en gaat het risico voor afgeleverde zaken op opdrachtgever over, zodra met het lossen van het transportmiddel wordt begonnen.
 3. Een afleveringsdatum wordt door Wemeco bij benadering, te goeder trouw en naar beste weten opgegeven. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden door Wemeco opgegeven afleveringsdata of -termijnen nimmer als fatale data of termijnen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever Wemeco dus schriftelijk in gebreke te stekken.
 4. Overschrijding van een opgegeven afleveringstermijn- of datum met maximaal drie weken, niet zijnde het gevolg van overmacht kan nimmer tot ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie van de opdrachtgever aanleiding gegeven. Wordt overeengekomen afleveringsdatum of -termijn met meer dan drie weken overschreden, dan heeft opdrachtgever het recht de order per aangetekende brief te annuleren en zal de overeenkomst van rechtswege zijn ontbonden. In geen geval is Wemeco gehouden aan opdrachtgever schadevergoeding te betalen, waarmee de aansprakelijkheid voor schadevergoeding uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
Artikel 5. Productinformatie
 1. Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten, materiaal- en kwaliteitsaanduidingen en mededelingen door of namens Wemeco gedaan over samenstelling, kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van te leveren produkten worden door Wemeco ter goedertrouw en zojuist mogelijk verstrekt. Toch gelden deze informatie gegevens slechts al een vrijblijvende indicatie en zijn deze gegevens niet volledig bindend. Geringe afwijkingen dienen door opdrachtgever te worden geaccepteerd en Wemeco is gerechtigd zaken die slechts in geringe mate afwijken van de bij of het voor het sluiten van de overeenkomst gegeven aanduidingen aan opdrachtgever te leveren, mits deze zaken naar objectieve maatstaven van aanvaardbare kwaliteit zijn.
 2. Voor de door opdrachtgever zelf of namens opdrachtgever gemaakt ontwerpen neemt opdrachtgever zelf de verantwoordelijkheid evenals voor de geschiktheid van de door opdrachtgever voorgeschreven materialen.
Artikel 6. Klachten en reclames
 1. Door of namens Wemeco gedane mededelingen over kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden en eigenschappen van afgeleverde zaken gelden alleen als een garantie, mits zij door Wemeco schriftelijk met zoveel woorden in de vorm van een garantie zijn bevestigd.
 2. Opdrachtgever is verplicht door hem ontvangen roerende zaken direkt bij aflevering/afhalen te controleren en eventuele manco's of gebreken direkt aan te tekenen op het formulier van aflevering of het ontvangstbewijs. Mocht een afleverings- of ontvangstbewijs ontbreken, dan dient opdrachtgever eventuele klachten binnen vijf werkdagen na aflevering bij aangetekende brief goed onderbouwd bij Wemeco in te dienen. Mocht door Wemeco op vorenstaande wijze binnen de genoemde termijn niets zijn ontvangen, dan worden de gegevens als vermeld op het formulier van aflevering, het ontvangstbewijs of de ter zake opgemaakte en verzonden factuur als zijnde juist door opdrachtgever erkend en wordt opdrachtgever geacht de geleverde zaken te hebben ontvangen en onverwaardelijk te hebben geaccepteerd.
 3. Klachten omtrent niet direkt zichtbare gebreken dienen bij aangetekende brief bij Wemeco te worden ingediend direkt nadat het gebrek zich heeft geopenbaard of redelijkerwijze ontdekt had kunnen zijn, doch uiterlijk binnen twee maanden na levering van de zaak. Na verstrijken van die termijn is Wemeco niet gehouden de opdrachtgever te vrijwaren voor niet direkt zichtbare gebreken en komt ieder recht om over de kwaliteit van het geleverde te klagen te vervallen.
 4. Ieder recht tot het indienen van een klacht of een beroep op garantie komt van rechtswege te vervallen zodra de door Wemeco afgeleverde zaken een bewerking hebben ondergaan, zijn verwerkt of na aflevering zijn beschadigd.
 5. Indien een klacht gegrond blijkt, zulks ter beoordeling van Wemeco is Wemeco slechts verplicht het onjuist geleverde te vervangen, te herstellen (na retourontvangst van de gebrekkige zaak) of een creditnota te verzenden tot de koopsom van de gebrekkige zaak. Tot iets anders is Wemeco niet gehouden, wordende iedere aansprakelijkheid voor schadevergoeding door Wemeco uitgesloten.
 6. De opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wemeco niet bevoegd één of meer zaken, waaraan volgens de opdrachtgever een gebrek kleeft en waaromtrent een klacht is ingediend, aan Wemeco te retourneren. Wemeco zal beslissen op welke wijze een ingediende klacht zal worden afgehandeld.
Artikel 7. Eigendomsoverdracht
 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 3 zal de eigendom van de goederen overgaan op opdrachtgever bij aflevering.
 2. a. Wemeco behoudt zich de eigendom voor alle door hem aan de opdrachtgever geleverde zaken totdat opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen, die Wemeco tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens Wemeco. Alle kosten, die samenhangen met het terugleveren van de eigendom zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn
  b.  Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het hieronder in sub e bepaalde
  c.  De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Wemeco te bewaren
  d.  Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Wemeco tekortschiet of Wemeco goede grond heeft te vrezen, dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is Wemeco gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten
  e.  Het is opdrachtgever toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.
 3. Indien er gerede twijfel bij de Wemeco bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is de Wemeco bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid van betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Wemeco door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 4. Wemeco behoudt zich de industriële en intellectuele eigendom op goederen en diensten voor.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is het gebruiksrecht van de opdrachtgever met betrekking tot de geleverde goederen/diensten beperkt tot de onderneming van de opdrachtgever. De goederen/diensten, geleverd door Wemeco, zullen niet zonder diens uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking mogen worden gesteld.
Artikel 8. Overmacht
 1. Wemeco is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Wemeco opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor Wemeco niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, te rekenen vanaf de afgesproken dag van levering, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Indien Wemeco bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een contract.
 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die aan Wemeco niet zijn toe te rekenen. In ieder geval wordt als overmacht de navolgende gevallen aangemerkt, die niet limitatief zijn: transportmoeilijkheden, verlies of beschadiging bij transport, verkeersstoring, werkstaking, brand, epidemie, oorlog of oorlogsgevaar, diefstal met of zonder braak, binnenlandse en buitenlandse overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij de leveranciers van Wemeco, wanprestaties door de leveranciers van Wemeco waardoor Wemeco haar verplichtingen jegens opdrachtgever niet (meer) na kan komen, onverwachte sluitingen bij leveranciers van de Wemeco ook indien deze samenhangen met bekende feestdagen, belemmeringen veroorzaakt door relletjes, alsmede gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever. Ook andere vormen van overmacht dienen hieronder te worden gerekend.
 4. Wanneer zich een overmachtssituatie voordoet bij een door Wemeco ingeschakelde hulppersoon, importeur, exporteur, fabrikant en/of leverancier en die zich jegens Wemeco op overmacht beroept zal dit mede als een bij Wemeco zelf aanwezige overmachtsittuatie worden aangemerkt die jegens de opdrachtgever werkt.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
 1. Wemeco aanvaardt aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, kan Wemeco nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade die in omvang het bedrag van de door Wemeco geleverde prestatie aan de opdrachtgever te boven gaat.
 3. Met inachtneming van lid 1, is Wemeco in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van geleverde zaken veroorzaakt door gebruik van door Wemeco geleverde zaken voor een ander doel dan waarvoor deze naar objectieve maatstaven geschikt en bedoeld zijn.
 4. In afwijking van hetgeen bepaald is in de leden 1 en 2 aanvaardt Wemeco geen aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever.
 5. Wemeco is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
Artikel 10. Prijs
 1. De prijsopgave en/of overeengekomen prijs is exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege. Tenzij anders is vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
 2. Wemeco is gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% is, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien opdrachtgever consument is, kan hij, indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging.
Artikel 11. Betaling
 1. Goederen die worden afgehaald bij een magazijn of opslagplaats van Wemeco en/of goederen die franco door Wemeco worden geleverd dienen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, contant te worden betaald. Indien Wemeco het toelaat de opdrachtgever "op rekening" te laten kopen, is de opdrachtgever verplicht, tenzij schriftelijk anders in overeengekomen, de prijs binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen, zonder toepassing van enige wettelijke compensatie.
 2. Als de dag van betaling zal gelden de datum waarop Wemeco over het betaalde kan beschikken, zijnde de datum van kwitantie ingeval van contante betaling en ingeval van girale betaling de datum waarop de geldsom op bank- of postbankrekening van Wemeco is bijgeschreven. Tenzij anders is overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden in Nederlandse valuta.
 3. Bij gebreke van betaling na het verstrijken van de in de ingebrekestelling genoemde termijn is opdrachtgever in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% (anderhalf procent) van het factuurbedrag per maand waarbij een gedeeltelijke maand als volledig wordt gezien.
 4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Opdrachtgever heeft niet het recht zich op verrekening te beroepen of betaling afhankelijk te stellen van een door hem van Wemeco verwachte prestatie. Wanneer speciale kortingen of andere niet algemeen gebruikelijke voor de opdrachtgever gunstige condities zijn overeengekomen, vervallen deze van rechtswege bij gebreke van betaling binnen de geldende betalingstermijn.
 6. Wemeco is gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven wanneer opdrachtgever wegens non-betaling in verzuim is. Op het moment dat Wemeco een advocaat, gerechtsdeurwaarder of incassobureau met buitengerechtelijke invordering belast, is opdrachtgever gehouden de daaraan verbonden invorderingskosten te voldoen, welke belopen tot 15% van de totale vordering tot fl. 6.500,- - en 10% van het meerdere boven fl. 6.500,- doch minimaal fl. 125,-. Ten laste van opdrachtgever komen voorts alle andere kosten die op de invordering mochten vallen, dan wel alle kosten die Wemeco tot behoud of ter uitvoering van haar rechten mocht maken, waaronder die van conservatoire beslagen, gedingen en informaties.
Artikel 12. Ontbinding
 1. Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is Wemeco bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren. In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door Wemeco geleden schade. Betalingsverplichtingen, betrekkinghebbend op reeds verrichte werkzaamheden of leveranties blijven in stand.
 2. Indien Wemeco bij toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenis tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.
 3. Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van de opdrachtgever wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Eventueel nog niet door opdrachtgever betaalde doch wel geleverde roerende zaken kunnen door Wemeco terstond terug worden genomen.
Artikel 13. Geschillen
 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen, in geval Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Almelo. Wemeco blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 2. Indien de opdrachtgever consument is, heeft hij het recht gedurende een maand nadat Wemeco zich op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.
 3. Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering van overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Artikel 14. Wijziging van de voorwaarden
 1. Wemeco behoudt zich, voor zover rechtens is toegestaan, het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen waarbij de gewijzigde voorwaarden tussen Wemeco en opdrachtgever van kracht zullen zijn met inachtneming van een termijn van eenentwintig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen, zonder dat de opdrachtgever tegen de gelding van de nieuwe voorwaarden tussen partijen geprotesteerd zal hebben.
 2. Bij ontstentenis van protest of annulering in genoemde termijn gelden de gewijzigde voorwaarden als door de opdrachtgever geaccordeerd.
 3. In geval van protest tegen de gewijzigde voorwaarden heeft opdrachtgever, binnen genoemde termijn van eenentwintig dagen, de bevoegdheid om reeds geplaatste (nog niet uitgevoerde) opdrachten te annuleren, tenzij Wemeco binnen veertien dagen na ontvangst van genoemd protest verklaart bereid te zijn opdrachten als genoemd uit te voeren op basis van de voorheen geldende voorwaarden.
 4. Indien opdrachtgever gebruik maakt van de hierboven aan hem gegeven bevoegdheid tot annulering zal Wemeco tot generlei schadevergoeding gehouden zijn en is opdrachtgever slechts gehouden tot voldoening van die goederen, werkzaamheden en diensten die reeds geleverd zijn.
Algemene handelsvoorwaarden

 Algemene (handels) voorwaarden van Wemeco


Wemeco
Nieuws
Polen
Bedrijfsgegevens
Over Wemeco
Bedrijfsagenda
Vacatures
Voorwaarden
Bewerkingen
Metaalbewerking
Assemblage
Ontwikkeling
Machinepark
Markten/Branches
Markten/Branches
Downloads
Productinfo
Software
Studenten
Links
Wemeco links
Media
Branche links
Polen links
Overige links
Contact
NAW Nederland
Route Nederland
NAW Polen
Route Polen
Website
Wemeco
Login
Privacybeleid
Voorwaarden
Sitemap
Wemeco Nederland B.V.

Lansinkesweg 4
7553 AE Hengelo (Ov)
Nederland

Tel.:  +31 74 250 47 81
Fax:  +31 74 250 47 88

info@wemeco.com

©2000-2022 Wemeco All rights reserved. Designed by Wemeco
Bijgewerkt op: 16:11 2020-06-05 Versie 2.4.131122
Pagina generatie tijd: 0.165